Преглед на файлове

un-hardcode physical path

master
Yorick van Pelt преди 2 години
родител
ревизия
7278e87bc1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      physical/xps9360.nix

+ 1
- 1
physical/xps9360.nix Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@
{
imports = [
<nixpkgs/nixos/modules/installer/scan/not-detected.nix>
<yori-nix/physical>
./.
];
hardware.yorick = { cpu = "intel"; gpu = "intel"; laptop = true; };Loading…
Отказ
Запис