Переглянути джерело

add lumi cache example

master
Yorick van Pelt 1 рік тому
джерело
коміт
2cadffe730
Підписано: yorick <yorick@yorickvanpelt.nl> Ідентифікатор GPG ключа: D8D3CC6D951384DE
1 змінених файлів з 7 додано та 0 видалено
  1. +7
    -0
      roles/workstation.nix

+ 7
- 0
roles/workstation.nix Переглянути файл

@@ -1,4 +1,11 @@
{ config, lib, pkgs, ... }:
let
nixnetrc = pkgs.writeText "netrc" ''
machine cache.lumi.guide
login lumi
password aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa=
'';
in
{
imports = [
<yori-nix/roles/graphical.nix>


Завантаження…
Відмінити
Зберегти