Преглед на файлове

add lumi cache example

master
Yorick van Pelt преди 1 година
родител
ревизия
2cadffe730
Signed by: yorick <yorick@yorickvanpelt.nl> GPG Key ID: D8D3CC6D951384DE
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. +7
    -0
      roles/workstation.nix

+ 7
- 0
roles/workstation.nix Целия файл

@@ -1,4 +1,11 @@
{ config, lib, pkgs, ... }:
let
nixnetrc = pkgs.writeText "netrc" ''
machine cache.lumi.guide
login lumi
password aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa=
'';
in
{
imports = [
<yori-nix/roles/graphical.nix>


Loading…
Отказ
Запис